Oude kerkhof Heerlerheide naast Cornelius kerk
       Coördinaat: 50° 55’ 00.14” NB - 05° 57’ 27.63” OL

           

Kruis in kapel (3 zijden open) ca. 3 Mtr

 

De geschiedenis van deze kapel is te vinden in het jubileum boekje van de Cornelius parochie uit 1989: " Veer dunt ut zelf"  150 jaar geschiedenis van een parochie.
Hier volgt het betreffende stukje uit het boek:

 

Op 11 April 1880 vraagt het kinderloze echtpaar Hubert Jozeph Backbier - Maria Elisabeth Otermans verlof om op het kerkhof  "eene zeer schoone kapel voor het missiekruis met doodenkelder er onder bestaande uit drie afzonderlijke graven" te mogen bouwen. Voorwaarde is wel dat de man in het tweede en de vrouw in het derde van de kerk af gezien als eerste begraven zullen worden. Het kerkbestuur schat de kosten op een zes à zevenhonderd gulden, en, overwegende dat men anders zelf zo'n kapel zal moeten bouwen, vraagt de instemming van de bisschop met dit plan, die gegeven wordt, omdat door verdere verwanten geen rechten aan ontleent kunnen worden. In 1972 tijden de sanering van het zogenoemde "oude" kerkhof werd deze kapel, met toestemming van de familie Backbier te Hulsberg, grotendeels afgebroken.

In of bij de kapel bevond zich "op steen" (zie kruisen en kapellen in Heerlen" door Otto Vandeberg, overdruk uit "Het land van Herle", 12e jrg. afl 1) het volgende opschrift: "Deze kapel is gesticht door H.J.Backbier en zijne echtgenote M.E.Otermans ten hunnen kosten bij gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest op 21 september 1881. Opgedragen aan God en Zijne H.Kerk."

In de kapel die aan drie zijden open was (spitsbogen) bevond zich een kruis van circa 3 meter hoogte dat bevestigd moet zijn geweest boven de altaartafel.

 

Thans rest slechts een ruïne van deze Missiekruis c.q. grafkapel. Opmerkelijk is het feit dat men in de ruïne slechts 2 witte grafplaten aantreft, die respectievelijk het opschrift dragen:

(linkerplaat) Bid voor de ziel van zaliger Heer/Jan Renier Packbier echtgenoot van/Mej Maria Josephina Custers/geb. te Heerlerheide den 21 Dec.1830/ aldaar godvruchtig in den Heer/ ontslapen den 31 Maart 1920/ R.I.P.

(rechterplaat)  Bid voor de ziel van zaliger mejuffrouw/Maria Josephina Custers weduwe van wijlen/ den Heer Jan Renier Packbier/ geb. te Amstenrade den 8 Dec. 1833/ en godvruchtig in den Heer ontslapen/ te St Odiliënberg den 13 Maart 1925/ R.I.P.

Dit zijn overigens de ouders van G.J.Packbier, neomist in 1893.

De echtelieden H.J.Backbier-M.E.Otermans zijn resp. overleden op 3 augustus 1897 (63 jaar) en 2 augustus 1904 (68 jaar)

 

Het missie kruis is destijds (in 1972 ?) door de familie Backbier geplaatst op de binnenplaats van de hoeve Wissengracht te Hulsberg.

 

Zijn de grafkelders opnieuw gebruikt ?

        

 

 

  Bron: Veer dunt ut zelf, datum: onbekend